Årsmöte, stämmoprotokoll

Enligt stadgarna skall ordinarie stämma hållas under mars månad varje  år och kallelseåtgärd skall vara vidtagen senast 14 dagar innan.

De viktigaste normala ärendena är beviljande av styrelsens ansvarsfrihet för föregående år, val av ordförande och de styrelseplatser m.fl. som är uppe för omval samt beslut om fastställande av budget och utdebitering. Debiteringslängden kommer även att finnas framlagd. Information om var och när möteshandlingar finns tillgängliga, kommer att finnas i kallelsen.

Motioner till stämman har särskild betydelse jämfört med frågor och krav som framförs direkt på stämman. Motionerna måste utredas av styrelsen och tas upp på stämman för beslut. För att behandlingen skall kunna ske i tid måste en motion vara  styrelsen tillhanda senast i slutet av december. Av datasekretesskäl är närvarolistan ej utlagd. Den finns hos sekreteraren Peter Ingvarsson.

2019  Årsmöteshandlingar           Årsmötesprotokoll

2018  Årsmöteshandlingar  del 1  del 2  Årsmötesprotokoll del1  del2

2017  Årsmöteshandlingar           Årsmötesprotokoll

2016  Årsmöteshandlingar           Årsmötesprotokoll

2015  Årsmöteshandlingar           Årsmötesprotokoll

2014  Årsmöteshandlingar           Årsmötesprotokoll